Algemene Voorwaarden

Artikel 1  Toepassing algemene voorwaarden

De hiernavolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen en diensten die consumenten bestellen bij ULV GAMING&MULTIMEDIA. Dit is de handelsnaam van Erik Vanbuyten.


De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop) voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Door het plaatsen van een bestelling worden deze voorwaarden geacht gekend en aanvaard te zijn.

Indien welke bepaling dan ook van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door ULV GAMING&MULTIMEDIA om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Indien deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, evenals de algemene verkoopsvoorwaarden van ULV GAMING&MULTIMEDIA, dan primeren onderhavige voorwaarden, ook al is er een tegenstrijdigheid.


ULV GAMING&MULTIMEDIA kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden. 

Artikel 2 - Aanbiedingen, offertes & orderbevestiging

Tenzij de offerte anders vermeldt, is de offerte opgemaakt door ULV GAMING&MULTIMEDIA gedurende 30 kalenderdagen geldig. Prijsoffertes worden steeds ten titel van inlichting gegeven en zijn in geen geval bindend voor ULV GAMING&MULTIMEDIA. Alle gegevens, ook de prijzen, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, prijsstijgingen en zolang de voorraad strekt. De opgegeven prijzen zijn steeds geldig op het moment van datering en vormen geenszins een prijswaarborg voor de toekomst.

Offertes en aanbiedingen dienen verplicht in hun geheel te worden beschouwd. ULV GAMING&MULTIMEDIA kan niet verplicht worden tot het uitvoeren van een gedeelte ervan tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Een door de Klant ondertekende offerte, orderbevestiging of bestelbon maakt een bindende overeenkomst uit. Eenzijdige extra aantekeningen door de Klant aangebracht, maken geen deel uit van de overeenkomst en wijzigen de oorspronkelijke offerte, orderbevestiging of bestelbon niet.

Artikel 2bis herroepingsrecht

Binnen veertien kalenderdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zijn opdracht te herroepen, op voorwaarde dat hij ULV GAMING&MULTIMEDIA hiervan op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig. Wat betreft het in acht nemen van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt vóór het verstrijken ervan.

Artikel 3 - Annuleren van de bestelling

Het is mogelijk de bestelling te annuleren zolang ULV GAMING&MULTIMEDIA haar werkzaamheden niet is gestart. In voorkomend geval zal een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 % van het offertebedrag met een minimum van 150 euro.

Eenzelfde sanctie geldt voor wanneer ULV GAMING&MULTIMEDIA de overeenkomst zou verbreken.

Hoe dan ook, zowel de consument als de onderneming kan de overeenkomst annuleren zonder vergoeding, in geval van overmacht of overlijden van de consument of (één van de) ondernemers of faillissement of vereffening van de onderneming.

Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis die tijdelijk een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de verplichtingen van het individu. Geldt niet als overmacht: personeelstekorten, gemis aan of beschadigd materieel, lock‑out.

Artikel 4 -  Levering

De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt ULV GAMING&MULTIMEDIA niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst. De tijdigheid zal bepaald worden volgens de termijn waarvan sprake in de communicatie naar de klant toe. Indien er geen termijn bepaald wordt in de communicatie met de klant, moet geacht worden dat de klant 8 dagen de tijd heeft om te reageren.

De overeenkomst wordt geacht te worden uitgevoerd op de hoofdzetel van ULV GAMING&MULTIMEDIA.

Artikel 5  Betalingsmodaliteiten

Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van ULV GAMING&MULTIMEDIA zoals vermeld op alle facturen, offertes en website.

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover ULV GAMING&MULTIMEDIA beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest conform de wettelijke interestvoet verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 150 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt ULV GAMING&MULTIMEDIA zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten en desgevallend maken wij voorbehoud de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.Artikel 6 - Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of dienst moet onmiddellijk (dit is binnen de vijf dagen na levering) schriftelijk worden gemeld bij levering, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 7 -  Aansprakelijkheid  Algemeen

ULV GAMING&MULTIMEDIA verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van ULV GAMING&MULTIMEDIA zijn middelenverbintenissen. ULV GAMING&MULTIMEDIA is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

ULV GAMING&MULTIMEDIA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelde, behoudens ingeval van bedrog. ULV GAMING&MULTIMEDIA zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van ULV GAMING&MULTIMEDIA of een aangestelde.

De aansprakelijkheid van ULV GAMING&MULTIMEDIA met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van ULV GAMING&MULTIMEDIA . De totale aansprakelijkheid van ULV GAMING&MULTIMEDIA , zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan ULV GAMING&MULTIMEDIA werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers of software betreft, aanvaardt ULV GAMING&MULTIMEDIA geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

ULV GAMING&MULTIMEDIA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de persoonlijke data die zich op de toestellen van de klant bevind. De klant neemt hier zelf zijn verantwoordelijkheid voor en dient onder vorm van back-up of andere mogelijkheid zelf te zorgen voor bescherming van zijn data op zijn toestel.
Enig verlies of beschadiging  hiervan, is dus niet de verantwoordelijkheid van ULV GAMING&MULTIMEDIA behalve als dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 8 - Verwerking persoonsgegevens

Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van ULV GAMING&MULTIMEDIA, heeft ULV GAMING&MULTIMEDIA de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt ULV GAMING&MULTIMEDIA persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde klantenbeheer, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten.

De klant beschikt over het recht op inzage en eventuele correctie van zijn of haar persoonsgegevens mits bewijs van identiteit (bv. aan de hand van een kopie van de identiteitskaart). Aanvragen dienen schriftelijk, gedateerd en ondertekend aan ULV GAMING&MULTIMEDIA bezorgt te worden. Dit kan via email of via aangetekende schrijven op het adres Kattestraat 15 3400 Landen België. ULV GAMING&MULTIMEDIA stelt alles in het werk om de gegevens zo spoedig mogelijk bij te werken.

In geval van vragen of klachten kan er steeds contact opgenomen worden via e-mail: ulvgamingmultimedia@gmail.com.

Artikel 9 - Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien welke bepaling dan ook van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door ULV GAMING&MULTIMEDIA om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 10 - Toepasselijk recht bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing.

Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement waarin de overeenkomst moest uitgevoerd worden.