Artikel 5 – Betalingsmodaliteiten

Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van ULV GAMING&MULTIMEDIA zoals vermeld op alle facturen, offertes en website.

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover ULV GAMING&MULTIMEDIA beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest conform de wettelijke interestvoet verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 150 euro per factuur. 
Onverminderd het voorgaande behoudt ULV GAMING&MULTIMEDIA zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 

Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten en desgevallend maken wij voorbehoud de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

 Artikel 5Bis - Verzendingskosten

Naar gelang de gekozen leveringsmethode kan er al dan niet extra kosten in rekening gebracht worden. De uiteinedelijke kosten worden na de keuze van leverancier/leveringsmethode in rekening gebracht en duidelijk weergegeven alvorens de effectieve betaling zal plaats vinden. 
Het herroepingsrecht blijft ook hier van toepassing (herroepingsrecht)

Het is mogelijk de bestelling te annuleren zolang ULV GAMING&MULTIMEDIA haar werkzaamheden niet is gestart. In voorkomend geval zal een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 % van het offertebedrag met een minimum van 150 euro.

Eenzelfde sanctie geldt voor wanneer ULV GAMING&MULTIMEDIA de overeenkomst zou verbreken.

Hoe dan ook, zowel de consument als de onderneming kan de overeenkomst annuleren zonder vergoeding, in geval van overmacht of overlijden van de consument of (één van de) ondernemers of faillissement of vereffening van de onderneming.

Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis die tijdelijk een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de verplichtingen van het individu. Geldt niet als overmacht: personeelstekorten, gemis aan of beschadigd materieel, lock‑out.