Artikel 2 - Aanbiedingen, offertes & orderbevestiging

Tenzij de offerte anders vermeldt, is de offerte opgemaakt door ULV GAMING&MULTIMEDIA gedurende 30 kalenderdagen geldig. Prijsoffertes worden steeds ten titel van inlichting gegeven en zijn in geenn geval bindend voor ULV GAMING&MULTIMEDIA. Alle gegevens, ook de prijzen, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, prijsstijgingen en zolang de voorraad strekt. De opgegeven prijzen zijn steeds geldig op het moment van datering en vormen geenszins een prijswaarborg voor de toekomst.

Offertes en aanbiedingen dienen verplicht in hun geheel te worden beschouwd. ULV GAMING&MULTIMEDIA kan niet verplicht worden tot het uitvoeren van een gedeelte ervan tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Een door de Klant ondertekende offerte, orderbevestiging of bestelbon maakt een bindende overeenkomst uit. Eenzijdige extra aantekeningen door de Klant aangebracht, maken geen deel uit van de overeenkomst en wijzigen de oorspronkelijke offerte, orderbevestiging of bestelbon niet.

Artikel 2bis herroepingsrecht

Binnen veertien kalenderdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zijn opdracht te herroepen, op voorwaarde dat hij ULV GAMING&MULTIMEDIA hiervan op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig. Wat betreft het in acht nemen van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt voor het verstrijken ervan.

Het is mogelijk de bestelling te annuleren zolang ULV GAMING&MULTIMEDIA haar werkzaamheden niet is gestart. In voorkomend geval zal een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 % van het bedrag met een minimum van 150 euro.

Hoe dan ook, zowel de consument als de onderneming kan de overeenkomst annuleren zonder vergoeding, in geval van overmacht of overlijden van de consument of (één van de) ondernemers of faillissement of vereffening van de onderneming.

Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis die tijdelijk een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de verplichtingen van het individu. Geldt niet als overmacht: personeelstekorten, gemis aan of beschadigd materieel, lock-out.